Banner cycler

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser ved indmeldelse i Saab klub Danmark
Vedtægterne skal accepteres og overholdes, se Saab Klub Danmark - Vedtægter
Uddrag af vedtægterne, med tilpasning til vores betalingsløsning:
§2. Medlemskab:

Personer, organisationer og virksomheder, der har interesse for Saab biler og går ind for
Klubbens varetagelse af det almennyttige formål, kan anmode om medlemskab.
Medlemskab er gyldigt når kontingentet er betalt og medlemsnummeret er tildelt.
Hvis Bestyrelsen afviser medlemskab, skal beslutningen forelægges til endelig afgørelse
på førstkommende ordinære Generalforsamling.

Medlemskabet løber et kalenderår fra 1/1 til 31/12. Manglende rettidig betaling af
kontingent fører til automatisk udmeldelse af klubben hvis 1. rykker heller ikke betales
rettidigt. Dette kan herefter ophæves jfr. §5. Senere genoptagelse kan ske som for nye
medlemmer.

Adresseændring meddeles direkte på hjemmesiden via menuen Medlemskab eller alternativt skriftligt på e-mail til Kassereren senest 14 dage efter flytning.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse på e-mail til Kassereren. Udmeldelse vil, hvis
ikke andet er angivet, være med øjeblikkelig virkning. Ved udmeldelse af Klubben skal
alle effekter og materialer, som tilhører Klubben, afleveres til Bestyrelsen.

Medlemskab omfatter ikke adgang til klubbens internet platforme da disse har egne
betingelser for brug. Adgang søges separat.

§5. Kontingent:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra Bestyrelsen.
Kontingentsatser for medlemskab og indmeldelse i andet halvår fremgår af seneste
generalforsamlingsreferat og betales ved indmeldelse. Aktuel takst fremgår af Saab Klub Danmark - Medlemskab
Ved indmeldelse fra 1/1 til 30/6 betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse fra 1/7 til 31/12
betales satsen for indmeldelse i andet halvår.

Kontingent for 2022 forfalder pr. 1. januar og gælder for et kalenderår, med betalingsfrist som
fremgår af opkrævningen.

Ved udmeldelse refunderes kontingentet for den evt. resterende periode ikke.
Udmeldelse, som følge af manglende betaling, kan ophæves ved betaling af årskontingent
indtil 1/7.


Handelsbetingelserne ved køb i webshoppen.

RETURRET
Produktet bliver specielt fremstillet efter dine personlige specifikationer. Derved adskiller vi os fra andre klassiske tøjsælgere. Varer, som bliver byttet, kan vi ikke lægge tilbage på lageret. Derfor bytter vi kun hvis vi har lavet en fejl, og derfor er det også vigtigt at du læser korrektur på din bestilling når du godkender et layout. Læs mere her.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for pris- og trykfejl og forbeholder sig ret til uden varsel at ændre gældende priser samt prisstruktur.
Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.
Ved trykning af t-shirts kan trykket rykke sig med op til +/- 2 cm. Skævhed kan forekomme med op til +/- 1cm
Placeringen af tryk, gøres bedst muligt ud fra designet, men mindre tilpasninger som ændring af størrelse på desinget, og placering kan forekomme.
Farven på tøjet er anvist på skærmen bedst muligt, men en farve-variation i forhold til skærmvisnigen skal forventes.

LEVERINGSBETINGELSER
Leveringstiden er som standard 6 arbejdsdage. Ønskes forsendelse med post o.lign. betales dette efter gældende takst. Vi kan ikke blive holdt ansvarlig for evnt. forsinkelse af pakker grundet post. Kun hvis vi ikke sender pakken til den aftalte tid.
Der gøres altid sit yderste for at overholde en aftalt leveringsfrist, men er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af eventuel overskridelse.
Force majeure: Strejke, lockout, brand eller anden force majeure, der direkte eller indirekte har indflydelse på ordrens gennem-førelse, berettiger trykkeriet til at udskyde leveringen.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Vi gør opmærksom på, at ShirtDesign.dk til enhver tid følger den gældende lovgivning for behandling af firma- og personoplysninger, hvorfor alle informationer behandles fortroligt. Det vil til enhver tid være muligt personligt at få oplyst eventuelle registrerede informationer samt få dem slettet, såfremt dette ønskes. Ingen informationer kan på noget tidspunkt videregives eller sælges til tredje part.

MANGLER
ShirtDesign.dk kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. ShirtDesign.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
ShirtDesign.dk har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.

COPYRIGHT
Alle rettigheder på layouts, skitser, udkast, rentegninger, offsetfilm m.v., der debiteres, tilhører kunden, med mindre andet er aftalt.
Alle rettigheder på layouts, skitser, udkast, rentegninger, offsetfilm m.v., der IKKE debiteres, tilhører ShirtDesign.dk , med mindre andet er aftalt.
I tilfælde, hvor andre leverandørers ophavsret er involveret (eksempelvis fotografier, illustrationer, fotomodeller m.v.) er ShirtDesign.dk ikke ansvarlig for krav, der rejses fra disse tredjemænd, såfremt disses ophavsrettigheder krænkes.

OPHAVSRET
Kunden garanterer, at kundens anvendelse af det materiale, der overleveres til ShirtDesign.dk, ikke er i strid med den til enhver tid gældende lov om ophavsret og/eller andre ophavsretslige bestemmelser. Hvis ShirtDesign.dk bliver pålagt ansvar over for tredjemand for krænkelse af ophavsrettigheder eller andre rettigheder til det til ShirtDesign.dk overleverede materiale, er kunden pligtig til at holde ShirtDesign.dk skadesløs for ethvert erstatningskrav og andre omkostninger af enhver art.
VÆRNETING
Tvist mellem ShirtDesign.dk og kunden afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.

BETALINGSBETINGELSER
Enhver ny kunde betaler netto-kontant med mindre andet er aftalt.
Erhvervskunder betaler derefter med 14 dages betalingsfrist.